Opening hours Logistics Aurubis Hamburg (Werk Ost)

The delivery access road to Werk Ost is located at Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. The collection/delivery of products is divided into different time slots and is only possible during the opening hours listed below.

Note
 • Dispatch/collection only possible on presentation of the vehicle registration document (truck + trailer), a valid identity card and the reference number (9030...). Freight forwarders are requested to book an appropriate time slot for loading via the Transporeon platform. This is the only way we can guarantee punctual handling without waiting times. Please also coordinate the booked times with your forwarding agent before starting your journey.
 • The delivery of operating materials is only possible with a delivery note in triplicate and the corresponding reference number. 
 • Copper products and scrap are only delivered with a reference number (180...), delivery papers or CMR waybills. 
Contact
Business hours
Pick-up / Copper products
 • Wire loading 
  • Mon. to Thurs. 06:30 - 17:30
  • Fr. 6:30 - 15:00 hrs 
 • Continuous casting (copper ingots)       
  • Mo. to Fr. 06:30 - 18:00 hrs.
 • Cathodes                                     
  • Mon. to Fri. 06:30 - 13:00 hrs
Collection / Intermediate products
 • Sulphuric acid                            
  • Mon. to Fri. 06:30 - 18:00
 • Nickel sulphate solution                
  • Mon. to Fri. 06:30 - 16:00 hrs
 • Lead                              
  • Mo. to Fr. 06:30 - 13:00 hrs     
Delivery
 • Operating supplies (limestone, chemical products, consumables for own use, e.g. safety shoes)                          
  • Mon. to Fri. 06:30 - 14:00 
 • Copper products                         
  • Mo. to Fr. 06:30 - 13:00 hrs
 • Scrap metal and electrical scrap  
  • Mo. to Fr. 06:30 - 13:00 hrs
General opening hours
 • Monday to Thursday from 6:30 a.m. to 6:30 p.m.
 • Friday from 6:30 a.m. to 5:30 p.m.
Other languages
русский

Подъездной путь доставки к Werk Ost находится по адресу Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Сбор/доставка продукции разделена на различные временные интервалы и возможна только в указанные ниже часы работы.

Примечание
 • Отправка/забор возможны только при предъявлении регистрационного документа на транспортное средство (грузовик + прицеп), действительного удостоверения личности и контрольного номера (9030...). Экспедиторам предлагается забронировать соответствующий временной интервал для погрузки через платформу Transporeon. Только в этом случае мы можем гарантировать пунктуальную обработку без времени ожидания. Пожалуйста, также согласуйте забронированное время с вашим экспедитором до начала поездки.
 • Поставка эксплуатационных материалов возможна только при наличии накладной в трех экземплярах с соответствующим номером. 
 • Медные изделия и лом доставляются только при наличии контрольного номера (180...), товарно-транспортных накладных или накладных CMR.
Часы работы
Коллекция / Медные изделия
 • Погрузка проволоки 
  • Пн. по четверг 06:30 - 17:30
  • Пт. 6:30 - 15:00 ч. 
 • Непрерывное литье (медные слитки)       
  • Пн. по Пт. 06:30 - 18:00 час.
 • Катоды                                     
  • Пн. по Пт. 06:30 - 13:00 ч.
Коллекция / Промежуточные продукты
 • Серная кислота                            
  • Пн. по Пт. 06:30 - 17:00
 • Раствор сульфата никеля                
  • Пн. по Пт. 06:30 - 16:00 часов
 • Свинец                                              
  • Пн. по Пт. 06:30 - 13:00 часов
Доставка
 • Эксплуатационные материалы (известняк, химические продукты, расходные материалы для собственного использования, например, защитная обувь)                          
  • Пн. по Пт. 06:30 - 14:00 
 • Медные изделия                         
  • Пн. по Пт. 06:30 - 13:00
 • Металлолом и электротехнический лом  
  • пн. по пт. 06:30 - 13:00
Общие часы работы
 • От понеделник до четвъртък от 6:30 ч. до 18:30 ч.

 • петък от 6:30 до 17:30 ч.

Polski

Droga dojazdowa do Werk Ost znajduje się przy Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Odbiór/dostawa produktów jest podzielona na różne przedziały czasowe i jest możliwa tylko w podanych poniżej godzinach otwarcia.

Uwaga 
 • Wysyłka/odbiór możliwy tylko po okazaniu dowodu rejestracyjnego (samochód ciężarowy + przyczepa), ważnego dowodu tożsamości i numeru referencyjnego (9030...). Spedytorzy proszeni są o zarezerwowanie odpowiedniego przedziału czasowego na załadunek za pośrednictwem platformy Transporeon. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować punktualną obsługę bez czasu oczekiwania. Prosimy również o uzgodnienie zarezerwowanych godzin z Państwa spedytorem przed rozpoczęciem podróży.
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych jest możliwa tylko z dowodem dostawy w trzech egzemplarzach i odpowiednim numerem referencyjnym. 
 • Produkty miedziane i złom dostarczane są wyłącznie z numerem referencyjnym (180...), dokumentami dostawy lub listami przewozowymi CMR.
Godziny otwarcia
Kolekcja / Produkty z miedzi
 • Ładowanie drutu  
  • Pon. do czw. 06:30 - 17:30
  • Fr. 6:30 - 15:00 
 • Odlewanie ciągłe (wlewki miedziane)
  • Pon. do Pt. 06:30 - 18:00 godz.
 • Katody                              
  • Od poniedziałku do piątku 06:30 - 13:00
Kolekcja / Produkty pośrednie
 • Kwas siarkowy                            
  • Od poniedziałku do piątku 06:30 - 17:00
 • Roztwór siarczanu niklu                
  • Od poniedziałku do piątku 06:30 - 16:00
 • Ołów                                              
  • Pon. do Pt. 06:30 - 13:00
Dostawa
 • Materiały eksploatacyjne (wapień, produkty chemiczne, materiały eksploatacyjne do użytku własnego, np. buty ochronne)                          
  • Od poniedziałku do piątku 06:30 - 14:00 
 • Produkty miedziane                         
  • Pon. do Pt. 06:30 - 13:00
 • Złom metalowy i elektryczny  
  • Pon. do Pt. 06:30 - 13:00 hrs
Ogólne godziny otwarcia
 • Od poniedziałku do czwartku od 6:30 do 6:30 po południu.
 • Piątek od 6:30 do 5:30 po południu.
Hrvatski

Pristup isporuci tvornici East nalazi se na adresi Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Preuzimanje/dostava proizvoda podijeljena je u različite vremenske intervale i moguća je samo tijekom radnog vremena navedenog u nastavku.

Obavijest
 • Slanje/preuzimanje moguće samo uz predočenje prometne isprave (kamion + prikolica), važeće osobne iskaznice i poziva na broj (9030...). Špediteri su dužni rezervirati odgovarajući vremenski okvir za utovar putem platforme Transporeon. Samo tako možemo jamčiti točnu obradu bez čekanja. Molimo vas da uskladite rezervirana vremena sa svojim otpremnikom prije nego krenete na putovanje.
 • Oprema se isporučuje samo s otpremnicom u tri primjerka i pripadajućim pozivom na broj.
 • Proizvodi i otpad od bakra isporučuju se samo s pozivom na broj (180...), dostavnicama ili CMR tovarnim listovima.
Radno vrijeme
Kolekcija / proizvodi od bakra
 • Opterećenja žice Od ponedjeljka do četvrtka
  • 6:30 – 17:30 Pet 6:30 – 15:00
 • Kontinuirano lijevanje (bakreni blokovi)
  • Pon do pet 6:30 do 18:00
 • Katode
  • Pon do pet 6:30 do 13:00
Zbirka / Intermedijeri
 • sumporne kiseline
  • Pon do pet 6:30 do 17:00
 • otopina nikal sulfata
  • Pon do pet 6:30 do 16:00
 • voditi
  • Pon do pet 6:30 do 13:00
Dostava
 • Operativni resursi (vapnenac, kemijski proizvodi, roba široke potrošnje za osobnu upotrebu, npr. zaštitne cipele)
  • Pon do pet 6:30 do 14:00
 • Proizvodi od bakra
  • Pon do pet 6:30 do 13:00
 • Otpad i elektronički otpad
  • Pon do pet 6:30 do 13:00
Opće radno vrijeme
 • Od ponedjeljka do četvrtka od 6:30 do 18:30.
 • Petak od 6.30 do 17.30 sati.
Српски

Приступ за испоруку источној фабрици налази се на адреси Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Преузимање/испорука производа је подељена у различите временске термине и могућа је само током радног времена наведеног у наставку.


Објава 
 • Отпремање/преузимање могуће само уз предочење исправе о регистрацији возила (камион + приколица), важеће личне карте и позив на број (9030...). Шпедитери су дужни да резервишу одговарајући временски оквир за утовар преко Транспореон платформе. То је једини начин на који можемо гарантовати тачну обраду без времена чекања. Молимо вас да ускладите резервисана времена са вашим шпедитером пре него што започнете путовање.
 • Опрема се испоручује само са отпремницом у три примерка и одговарајућим референтним бројем.
 • Бакарни производи и отпад се испоручују само са позивним бројем (180...), испоруком или ЦМР товарним листовима.
Радно време
Колекција / производи од бакра
 • оптерећења жице
  • Од понедељка до четвртка од 6:30 до 17:30 часова Пет 6:30 – 15:00

 • континуирано ливење (бакарни блокови)

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 18:00

 • катоде

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 13:00

Збирка / Интермедиати
 • сумпорна киселина
  • Од понедељка до петка од 6:30 до 17:00

 • раствор никл сулфата

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 16:00

 • Олово

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 13:00

испорука
 • Оперативни ресурси (кречњак, хемијски производи, роба широке потрошње за личну употребу, нпр. заштитне ципеле)
  • Од понедељка до петка од 6:30 до 14:00

 • производи од бакра

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 13:00 

 • отпад и електронски отпад

  • Од понедељка до петка од 6:30 до 13:00 

Опште радно време

Од понедељка до петка од 6:30 до 19:00

українська

Під'їзна дорога до Werk Ost знаходиться за адресою Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Забір/доставка продукції розподілена на різні часові інтервали і можлива лише в години роботи, вказані нижче. 

Примітка 
 • Відвантаження/забір можливе лише за умови пред'явлення реєстраційного документа на транспортний засіб (вантажівка + причіп), дійсного посвідчення особи та ідентифікаційного номера (9030...). Просимо експедиторів бронювати відповідний часовий інтервал для завантаження через платформу Transporeon. Тільки так ми можемо гарантувати своєчасну обробку вантажу без затримок. Будь ласка, також узгодьте заброньований час з вашим експедитором до початку подорожі.
 • Доставка витратних матеріалів можлива лише за наявності накладної у трьох примірниках з відповідним ідентифікаційним номером. 
 • Мідні вироби та брухт доставляються тільки з ідентифікаційним номером (180...), товаросупровідними документами або накладними CMR.
Години роботи
Колекція / Вироби з міді
 • Навантаження дроту 
  •  Пн. - Чт. 06:30 - 17:30
  • Пт. 6:30 - 15:00 
 • Безперервне лиття (мідні злитки)       
  •  Пн. - пт. 06:30 - 18:00
 • Катоди                                     
  • Пн. - Пт. 06:30 - 13:00
Збір / Проміжні продукти
 • Сірчана кислота                            
  • Пн. - Пт. 06:30 - 17:00 год.
 • Розчин сульфату нікелю                
  • Пн. - Пт. 06:30 - 16:00 год.
 • Свинець                                              
  • Пн. - пт. 06:30 - 13:00 
Доставка
 • Робочі матеріали (вапняк, хімічні продукти, витратні матеріали для власного використання, наприклад, захисне взуття)                          
  • Пн. - Пт. 06:30 - 14:00 
 • Мідні вироби                         
  • Пн. - пт. 06:30 - 13:00
 • Металобрухт та електричний брухт  
  • Пн. - пт. 06:30 - 13:00 
Загальні години роботи
 • Од понедељка до четвртка од 6:30 до 18:30 часова.

 • Петак од 6.30 до 17.30 часова.

Română

Drumul de acces pentru livrare la Werk Ost este situat la Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Ridicarea/livrarea produselor este împărțită în diferite intervale orare și este posibilă numai în timpul orelor de deschidere enumerate mai jos. 

Notă
 • Expedierea/colectarea este posibilă numai la prezentarea documentului de înmatriculare a vehiculului (camion + remorcă), a unei cărți de identitate valabile și a numărului de referință (9030....). Transportatorii sunt rugați să rezerve un interval orar adecvat pentru încărcare prin intermediul platformei Transporeon. Acesta este singurul mod în care putem garanta o manipulare punctuală, fără timpi de așteptare. De asemenea, vă rugăm să coordonați orele rezervate cu agentul de expediție înainte de începerea călătoriei.
 • Livrarea materialelor de exploatare este posibilă numai cu un aviz de livrare în trei exemplare și cu numărul de referință corespunzător. 
 • Produsele din cupru și deșeurile se livrează numai cu un număr de referință (180...), cu documente de livrare sau cu scrisori de trăsură CMR. 
Ore de deschidere
Colecție / Produse din cupru
 • Încărcarea sârmei 
  • De luni până joi 06:30 - 17:30
  • V. 6:30 - 15:00 
 • Turnare continuă (lingouri de cupru)       
  •  De luni până vineri 06:30 - 18:00 ore
 • Catozi                                     
  • De luni până vineri, între orele 06:30 - 13:00  
Colectare / Produse intermediare
 • Acid sulfuric                            
  • Luni - Vineri 06:30 - 17:00
 • Soluție de sulfat de nichel                
  • Luni până Vineri 06:30 - 16:00 ore
 • Plumb                                              
  • De luni până vineri, între orele 06:30 - 13:00 
Livrare
 • Materiale de exploatare (calcar, produse chimice, consumabile pentru uz propriu, de exemplu, încălțăminte de protecție)                          
  • Luni - Vineri 06:30 - 14:00 ore 
 • Produse din cupru                         
  • De luni până vineri 06:30 - 13:00 ore
 • Resturi de metal și deșeuri electrice  
  • De luni până vineri 06:30 - 13:00 ore  
Orar general de funcționare
 • De luni până joi, de la 6:30 la 18:30.
 • Vineri de la 6:30 la 17:30.
čeština

Dodací přístup do závodu East se nachází na adrese Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg. Vyzvednutí/doručení produktů je rozděleno do různých časových úseků a je možné pouze v níže uvedené otevírací době.

Oznámení
 • Odeslání/vyzvednutí možné pouze po předložení technického průkazu vozidla (kamion + přívěs), platného občanského průkazu a čísla jednacího (9030...). Zasílatelé jsou povinni rezervovat si odpovídající časové okno pro nakládku prostřednictvím platformy Transporeon. Jedině tak můžeme zaručit včasné zpracování bez čekání. Před zahájením cesty prosím koordinujte rezervované časy se svým přepravcem.
 • Zařízení je dodáváno pouze s dodacím listem v trojím vyhotovení a odpovídajícím referenčním číslem. 
 • Měděné výrobky a šrot jsou dodávány pouze s referenčním číslem (180...), dodacími doklady nebo nákladními listy CMR.
Otevírací doba
Kolekce / výrobky z mědi
 • zatížení drátu
  • Pondělí až čtvrtek 6:30 – 17:30
  • Pá 6:30 – 15:00
 • hod plynulé lití (měděné bloky)
  • Po až Pá od 6:30 do 18:00
 • katody Po až
  • Pá od 6:30 do 13:00
Kolekce / Meziprodukty
 • kyselina sírová
  • Po až Pá od 6:30 do 17:00
 • roztok síranu nikelnatého
  • Po až Pá od 6:30 do 16:00
 • Vést
  • Po až Pá od 6:30 do 13:00
Dodávka
 • Provozní prostředky (vápenec, chemické výrobky, spotřební zboží pro osobní potřebu, např.
  • Po až Pá od 6:30 do 14:00
 • měděné výrobky
  • Po až Pá od 6:30 do 13:00
 • šrot a elektronický šrot
  • Po až Pá od 6:30 do 13:00
Obecná otevírací doba
 • Pondělí až pátek od 6:30 do 19:00
Български

Пътят за доставка до Werk Ost се намира на адрес Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Хамбург. Събирането/доставянето на продукти е разделено на различни часови интервали и е възможно само в рамките на работното време, посочено по-долу. 

Забележка:
 • Изпращането/получаването е възможно само при представяне на регистрационен документ на превозното средство (камион + ремарке), валидна лична карта и референтен номер (9030...). От спедиторите се изисква да резервират подходящ часови интервал за товарене чрез платформата Transporeon. Това е единственият начин да гарантираме точна обработка без чакане. Моля също така да съгласувате резервираните часове с вашия спедитор преди началото на пътуването.
 • Доставката на експлоатационни материали е възможна само с товарителница в три екземпляра и съответния референтен номер. 
 • Медни продукти и скрап се доставят само с референтен номер (180...), документи за доставка или CMR товарителници. 
Работно време 
Колекция / Медни продукти
 • Зареждане на тел 
  • От понеделник до четвъртък 06:30 - 17:30
  • Пт. 6:30 - 15:00 ч. 
 • Непрекъснато леене (медни слитъци)       
  •  От понеделник до петък 06:30 - 18:00 ч.
 • Катоди                                     
  • От понеделник до петък 06:30 - 13:00 ч. 
Събиране / Междинни продукти
 • Сярна киселина                            
  • От мес. до пт. 06:30 - 17:00 ч.
 • Разтвор на никелов сулфат                
  • От понеделник до петък 06:30 - 16:00 ч.
 • Олово                                              
  • От понеделник до петък 06:30 - 13:00 ч.
Доставка
 • Работни материали (варовик, химически продукти, консумативи за собствена употреба, напр. предпазни обувки)                          
  • От понеделник до петък 06:30 - 14:00 ч. 
 • Медни продукти                         
  • От понеделник до петък 06:30 - 13:00 ч.
 • Метален скрап и електрически скрап  
  • От мес. до пт. 06:30 - 13:00 ч.
Общо работно време
 • Od pondělí do čtvrtka od 6:30 do 18:30 hodin.
 • Pátek od 6:30 do 17:30 hod.
Magyar

A Werk Osthoz vezető bekötőút a Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburg címen található. A termékek átvétele/szállítása különböző idősávokra van osztva, és csak az alábbiakban felsorolt nyitvatartási időben lehetséges. 

Megjegyzés:
 • A kiszállítás/átvétel csak a jármű forgalmi engedélyének (tehergépkocsi + pótkocsi), érvényes személyi igazolványának és a hivatkozási számnak (9030....) a bemutatásával lehetséges. A szállítmányozókat arra kérjük, hogy a Transporeon platformon keresztül foglaljanak megfelelő időpontot a rakodásra. Csak így tudjuk garantálni a pontos, várakozási idő nélküli kezelést. Kérjük, hogy a lefoglalt időpontokat a szállítmányozóval is egyeztesse az utazás megkezdése előtt.
 • Az üzemi anyagok kiszállítása csak három példányban kiállított szállítólevéllel és a megfelelő hivatkozási számmal lehetséges. 
 • A réztermékek és a törmelék csak hivatkozási számmal (180...), szállítólevéllel vagy CMR fuvarlevéllel szállíthatók. 
   
Nyitvatartási idő 
Gyűjtemény / Réz termékek
 • Huzal rakodás 
  •  H. - Cs. 06:30 - 17:30
  • P. 6:30 - 15:00 óra 
 • Folyamatos öntés (réz ingot)       
  •  H. - P. 06:30 - 18:00 óráig
 • Katódok                                     
  • H. - P. 06:30 - 13:00 óráig 
Gyűjtés / köztes termékek
 • Kénsav                            
  • H - P. 06:30 - 17:00 óráig
 • Nikkel-szulfátoldat                
  • H - P. 06:30 - 16:00 óráig
 • Ólom                                              
  • H. - p. 06:30 - 13:00 óra 
    
Szállítás
 • Működési anyagok (mészkő, vegyi termékek, saját használatra szánt fogyóeszközök, pl. biztonsági cipő)                          
  • H - p. 06:30 - 14:00 óráig 
 • Réztermékek                         
  • H. - P. 06:30 - 13:00 óráig
 • Fémhulladék és elektromos hulladék  
  • H - p. 06:30 - 13:00 óráig Hm. 
    
Általános nyitvatartási idő
 • Hétfőtől péntekig 6:30-tól 19:00 óráig.  
Lietuvių

Pristatymo kelias į "Werk Ost" yra adresu Müggenburger Hauptdeich 2, 20539 Hamburgas. Produktų surinkimas ir (arba) pristatymas yra suskirstytas į skirtingus laiko intervalus ir galimas tik toliau nurodytu darbo laiku. 

Pastaba
 • Siuntimas ir (arba) atsiėmimas galimas tik pateikus transporto priemonės (sunkvežimio ir priekabos) registracijos dokumentą, galiojančią asmens tapatybės kortelę ir registracijos numerį (9030...). Ekspeditorių prašome per "Transporeon" platformą rezervuoti tinkamą laiko tarpą pakrovimui. Tik taip galime užtikrinti, kad krovinys bus pakrautas laiku ir be laukimo. Taip pat prašome suderinti rezervuotą laiką su ekspeditoriumi prieš pradedant kelionę.
 • Eksploatacinių medžiagų pristatymas galimas tik turint trimis egzemplioriais surašytą važtaraštį ir atitinkamą nuorodos numerį. 
 • Vario gaminiai ir laužas pristatomi tik su referenciniu numeriu (180...), pristatymo dokumentais arba CMR važtaraščiais. 
   
Darbo laikas
Kolekcija / Vario gaminiai
 • Vielos krovimas 
  •  Pirmadieniais-ketvirtadieniais 06:30 - 17:30 val.
   • Penktadieniais 6:30 - 15:00 val. 
 • Nepertraukiamasis liejimas (vario luitai)       
  •  Pirmadieniais-penktadieniais 06:30 - 18:00 val.
 • Katodai                                     
  • Pirmadieniais-penktadieniais 06:30-13:00 val. 
Surinkimas / Tarpiniai produktai
 • Sieros rūgštis                            
  • Po-Pa 06:30 - 17:00 val.
 • Nikelio sulfato tirpalas                
  • Po-Pa 06:30 - 16:00 val.
 • Švinas                                              
  • Po-penkt 06:30 - 13:00 val. 
Pristatymas
 • Eksploatacinės medžiagos (kalkakmenis, chemijos produktai, savo reikmėms skirtos eksploatacinės medžiagos, pvz.)                          
  • Pn-Pt 06:30 - 14:00 val. 
 • Vario gaminiai                         
  • Nuo pirmad. iki penktad. 06:30 - 13:00 val.
 • Metalo laužas ir elektros laužas  
  • Po - Pt 06:30 - 13:00 val. 
Bendras darbo laikas
 • Hétfőtől csütörtökig 6:30-tól 18:30-ig.

 • Pénteken 6:30-tól 17:30-ig.