Прессъобщение

„Аурубис България“ внедри Система за управление на енергията ISO 50001:2018

Bulgaria | вторник, 18 октомври 2022 г.

  • Компанията успешно премина одит и бе сертифицирана от експертната организация SGS с международния стандарт

 

„Аурубис България“ АД внедри Система за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2018. Компанията успешно премина одит и бе сертифицирана от експертната организация SGS с международния стандарт, който задава изискванията за разработване, прилагане и подобряване на политиката по управление на енергията.
ISO 50001:2018 се основава на модела на непрекъснатото подобрение и Системата за управление на енергията е интегрирана със Системите  за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001 и здравето и безопасността при работа ISO 45001, въведени в „Аурубис България“. По този начин се осигурява интегриране на енергийната политика на дружеството в общата стратегическата рамка за управление на процесите и опазването на околната среда. Въвеждането на стандарта гарантира придържането към най-добрите международни практики за управление на процесите, системите и екипите, свързани с енергията и насърчава енергийната ефективност по цялата верига на доставки.

Енергийната политика на „Аурубис България“ е интегрална част от стратегията за устойчиво развитие на компанията и е основана на три стълба: въвеждане на нови технологии за подобряване на ефективността и намаляване на разходите за енергия, поетапно увеличаване на дела на енергията произведена от собствени възобновяеми източници и осигуряване на оптимални условия за външно снабдяване.

През 2022 г. компанията въведе в експлоатация най-големия в България фотоволтаичен парк за собствени нужди с инсталирана мощност от 10 MW. Предстои изграждането на следващите две соларни инсталации „Аурубис-2“ и „Аурубис-3“. Цялото осветление на територията за завода е подменено с LED. В ход е проект за замяна на енергоемки двигатели с такива от ново поколение, работи се и по проекти за подмяна на турбината на водноелектрическата централа с по-ефективна, допълнително оползотворяване на отпадната топлина и разработването на инсталация за вятърна енергия. Дългосрочната стратегия на „Аурубис България“ предвижда заводът да покрива 20% от енергийните си нужди от собствени възобновяеми източници до 2030 г. и 50% до 2050 г.

„Аурубис България“ внедри Система за управление на енергията ISO 50001:2018
„Аурубис България“ АД внедри Система за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2018. Компанията успешно премина одит и бе сертифицирана от експертната организация SGS с международния стандарт, който задава изискванията за разработване, прилагане и подобряване на политиката по управление на енергията.
ISO 50001:2018 се основава на модела на непрекъснатото подобрение и Системата за управление на енергията е интегрирана със Системите  за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001 и здравето и безопасността при работа ISO 45001, въведени в „Аурубис България“. По този начин се осигурява интегриране на енергийната политика на дружеството в общата стратегическата рамка за управление на процесите и опазването на околната среда. Въвеждането на стандарта гарантира придържането към най-добрите международни практики за управление на процесите, системите и екипите, свързани с енергията и насърчава енергийната ефективност по цялата верига на доставки.

Енергийната политика на „Аурубис България“ е интегрална част от стратегията за устойчиво развитие на компанията и е основана на три стълба: въвеждане на нови технологии за подобряване на ефективността и намаляване на разходите за енергия, поетапно увеличаване на дела на енергията произведена от собствени възобновяеми източници и осигуряване на оптимални условия за външно снабдяване.

През 2022 г. компанията въведе в експлоатация най-големия в България фотоволтаичен парк за собствени нужди с инсталирана мощност от 10 MW. Предстои изграждането на следващите две соларни инсталации „Аурубис-2“ и „Аурубис-3“. Цялото осветление на територията за завода е подменено с LED. В ход е проект за замяна на енергоемки двигатели с такива от ново поколение, работи се и по проекти за подмяна на турбината на водноелектрическата централа с по-ефективна, допълнително оползотворяване на отпадната топлина и разработването на инсталация за вятърна енергия. Дългосрочната стратегия на „Аурубис България“ предвижда заводът да покрива 20% от енергийните си нужди от собствени възобновяеми източници до 2030 г. и 50% до 2050 г.

Downloads
Контакт
Avatar