Announcements

Инвестиционно предложение (ИП) за "Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап"
Уведомление за инвестиционно предложение за "Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап"

07.08.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап"

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.62 от 05.08.2022г.)

„Аурубис България” АД

2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население (на общините Златица, Пирдоп и др.), че пристъпва към реализацията на инвестиционно предложение (ИП) за „Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап“.  

Всички дейности в рамките на ремонта ще се реализират само и единствено в границите на работната площадка на стената на яз. Душанци. За логистика на оборудване и строителни материали ще се използва единствено съществуващата пътна инфраструктура.

В обхвата на ИП се предвиждат следните по-важни строително-ремонтни дейности: ремонт на бетоновото покритие на дъното на преливната траншея и бързотока; обработка на течовете по дясната крилна стена; повърхностна защита на бетоновите повърхности.

Съответната информация за инвестиционното предложение, изготвена изцяло в съответствие с чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, както и е представена по-долу.

За контакти и допълнителна информация: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София на адрес: 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ-ти” № 136, ет. 10 (и/или на следния адрес на ел.поща: riosv@riew-sofia.org).

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Отговор на РИОСВ-София по Уведомлението за ИП
Инвестиционно предложение (ИП) за "Електролизно производство на катодна мед - разширение"
Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) за "Електролизно производство на катодна мед - разширение"

24.03.2023г.

Уведомление за инвестиционно предложение за „Електролизно производство на катодна мед - разширение“.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.62 от 05.08.2022г.)
„Аурубис България” АД
2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население (на общините Златица, Пирдоп и др.), че пристъпва към реализацията на инвестиционно предложение за „Електролизно производство на катодна мед - разширение“.

Всички строителни дейности, в рамките на проекта ще се реализират само и единствено в границите на промишлената площадка на „Аурубис България” АД. В допълнение, за превоз и доставка на предвиденото ново или заместващо технологично и друго оборудване, както във вътрешността, така и извън територията на площадката, ще се използва единствено съществуващата пътна инфраструктура.

Съответната информация за инвестиционното предложение, изготвена изцяло в съответствие с чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, както и е представена по-долу.

За контакти и допълнителна информация: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София на адрес: 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ-ти” № 136, ет. 10 (и/или на следния адрес на ел.поща: riosv@riew-sofia.org).

Отговор на РИОСВ-София по Уведомлението за ИП
Информация за преценка на необходимостта от ОВОС
Справка за получените становища при обществения достъп до информацията за ПНОВОС
Искане за допускане на предварително изпълнение на решението за ПНОВОС
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Писмо от РИОСВ-София относно влизане в сила на Решението по ПНОВОС
Инвестиционно предложение (ИП) за "Оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки – разширение"
Уведомление за инвестиционно предложение: "Оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки – разширение"

20.12.2022г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.62 от 05.08.2022г.)

„Аурубис България” АД
2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки - разширение“.  
Проектът ще се реализира само и единствено във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, на територията на Обогатителна фабрика). За логистика на новодоставяното оборудване на и извън територията на предприятието ще се използват само съществуващите пътища.
Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София и е представена по-долу.
За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Указания на РИОСВ-София по Уведомлението за ИП
Инвестиционно предложение (ИП) за "Реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки"
Уведомление за инвестиционно предложение (УИП) за "Реконструкция и модификация на ПСПОВ"

Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки“.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД
2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки“.

Проектът ще се реализира само и единствено във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, на площадките на Пречиствателната станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) и на съоръжението за производство на сярна киселина(ПСК)). За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища в района на ПСПОВ и на съоръжението за ПСК.

Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София и е представена по-долу.

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Указания на РИОСВ-София по Уведомлението за ИП
Информация за преценка на необходимостта от ОВОС
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

Дата: 25.01.2022г.

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

(в съответствие с чл. 20, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях)

На основание по чл. 116ж, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е издадено Решение №206-А2/2022г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност на „Аурубис България“ АД.

Дружеството е уведомено по чл. 116б, ал.1 ЗООС за издаденото решение с писмо на Изпълнителния директор на ИАОС, с изх.№ПГА-100/12.01.2022г. (вх.№179/13.01.2022г.).

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на две допълнителни промивни кули към съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК)“

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на две допълнителни промивни кули към съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК)“.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД
2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на две допълнителни промивни кули към съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК)“. 

Проектът ще се реализира само и единствено във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, източната част на площадката на съоръжението за ПСК), като няма да се извършват строително-монтажни работи по зелени площи, пътища и/или др. За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища в района на съоръжението за ПСК.

Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София.

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Уведомление за инвестиционно предложение: „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД - етап 2“

Уведомление за инвестиционно предложение: „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД - етап 2“

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД
2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение (ИП) за „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД - етап 2“. 

Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София и е представена по-долу.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС)