Отговорност


Сертификати

За първи път заводът е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 9001 през декември 2004 г.

Прочетете повече

Кодекси

В Аурубис се стараем да откриваме индивидуалните способности на всеки и да разширяваме границите на възможностите на нашите колеги, да поддържаме открита комуникация и да работим заедно за постиганeто на успех, както личен, така и в името на компанията.

Прочетете повече

Околна среда

Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на металургично производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва се непрекъсната оптимизация на този процес, за да се намали въздействието върху околната среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.

Прочетете повече

Хора

Нашата визия е нула инциденти, наранявания и заболявания, свързани с работния процес. За да се приближим до тази визия, още през 2018 година определихме временна цел за периода 2021/2022 –коефициент на честота на трудовите злополуки (LTIFR- Lost Time Injury Frequency Rate) ≤1.0. На тази база мениджъри и служители във всеки един завод на компанията разработиха индивидуални стратегии за безопасност. Тези стратегии подлежат на регулярен мониторинг и актуализация.

Прочетете повече

Общество

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Последователната социална политика на Аурубис България се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община.

Прочетете повече

Устойчивост

За нас от Аурубис отговорното корпоративно управление е от съществено значение за осигуряване на бъдещето на компанията.

Прочетете повече

Обработка на лични данни

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

Прочетете повече