Корпоративни принципи за опазване на околната среда

За да гарантираме, че нашите стандарти за опазване на околната среда се спазват и се подобряват непрекъснато, заложихме следните принципи в нашите корпоративни ценности:

  • Непрекъснатото подобряване в опазването на водните ресурси, опазването на почвите и контрола на емисиите са ключова цел на опазването на околната среда.
  • По съображения за отчетност. опазването на околната среда и климата трябва да се развива по такъв начин, че да се запазят природните ресурси и да се избегнат или сведат до минимум натоварванията върху околната среда и нашите служители.
  • Обстоятелства, свързани с опазването на околната среда трябва да се вземат предвид при планиране и разработване на нови продукти и производствени процеси.
  • Преработените суровини и междинни продукти трябва да бъдат реализирани в  икономическия цикъл възможно най-пълноценно и неизбежните отпадъци от производствения процес да бъдат рециклирани по подходящ начин или обезвредени. Доставчиците на суровини се съветват по въпроси, свързани с опазването на околната среда 1f е необходимо.
  • Прилагаме всички основни предпазни мерки за избягване на аварии и експлоатационни смущения, за да се предотвратят или сведат до минимум потенциални опасности за околната среда, за нашите служители и съседи
  • Отговорността на нашите служители в опазването на околната среда трябва да бъде цел на компанията и всички нас
  • Нашите клиенти са информирани по подходящ начин за употребата на нашите продукти, както и за  необходимите мерки за безопасност и изхвърлянето на продуктите.
  • Външните компании, които работят с нас преминават през предварителна селекция. Те преминават и през инструктаж , за да гарантираме спазването на законите и нашите стандарти за опазване на околната среда.

Мярка

Степен на изпълнение / Дата / Следващи стъпки

Статус

Рекултивация на депото за фаялит (етап III) след неговото извеждане от експлоатация през ноември 2018 г.

• Разрешение за строеж, получено през декември 2018 г.  

• Окончателно (завършване на санирането) - Очаква се въвеждане в експлоатация до края на 2020 г.

В процес на на изпълнение (строителство)

Намаляване на праховите емисии от системата за пневмотранспорт ниско налягане

• Проучване на възможностите за оптимизация
• Изпълнение на монтажните работи по време на следващия основен ремонт на топилна пещ (през юни 2019 г.)

В процес на изпълнение

Намаляване на емисиите на неразтворени вещества от пречиствателната станция за производствени отпадни води

Монтаж на нови пясъчни филтри към съществуващата пречиствателна станция за производствени отпадъчни води

• Разрешение за строеж, получено през октомври 2018 г.                     

• Окончателното въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2019 г.

В процес на изпълнение (строителство)

Предотвратяване на неорганизираните емисии от охлаждането на конверторна шлака

Изграждане на нова инсталация за  охлаждане на шлаки


• Разрешение за строеж, получено през февруари 2018 г.
• Окончателното въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2019 г.

В процес на изпълнение (строителство)