Опазване на околната среда

Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на  металургично производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва  се непрекъсната оптимизация на този процес, за  да се намали въздействието върху околната среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.

От приватизацията на предприятието през 1997 г. до сега за модернизиране са вложени близо € 600 млн., като € 100 млн. от тях са използвани за изпълнение на мерките, предприети за подобряване на представянето на компанията по отношение на околната среда. Важна инвестиция е осъществена между 2006 и 2008 г. за изграждането на газоочистваща система на стойност от € 12.5 млн.

В съответствие с основната модернизация през последните години бяха построени и пуснати в експлоатация и две нови основни съоръжения за опазване на околната среда. Новата пречиствателна станция за дъждовни води е открита през ноември 2014 г. Станцията обработва дъждовна и дренажна вода от производствената площадка на компанията с площ от 4 km², за да се намалят водните емисии.

Новата втора система за очистване на отпадъчни газове е в експлоатация от март 2016 г. Използва се модерна технология за производство на сярна киселина, която е уникална за България и за световната пиро-металургична индустрия. Тази нова инсталация за контрол на емисиите допълнително намалява атмосферните емисии на серен диоксид, вкл. неорганизираните такива, от металургичното производство.

„Аурубис“ поема своята отговорност за опазването на околната среда. Доколкото, опазването на природната среда и биологичното разнообразие са част от екологичните ни цели, компанията непрекъснато подобрява условията на живот и природата, като доброволно възстановява засегнатите площи чрез засаждане на треви, храсти и дървета. Депата за остатъчни материали на територията на „Аурубис България“ се рекултивират като част от процедурата за тяхното закриване.

Други екологични проекти, които допълнително намаляват емисиите, също водят до положително въздействие върху околната среда. Намаляването на емисиите на метали във водата, например, подобри условията на живот в реките.

От 2006 г. „Аурубис България“ прилага система за управление на околната среда ISO 14001. Последната ресертификация и преход към новите изисквания на ISO 14001 от 2015 г. приключи успешно през 2018 г. Външните одити на системата за управление включват преглед на данните за околната среда, спазване на законовите разпоредби и проверка дали приложимите в тази връзка оперативни процеси са достатъчно ефективни.

Металургичното производство в Пирдоп е част от Схемата на ЕС за търговия с емисии от 2008 г. „Аурубис България“ непрекъснато подобрява своята енергийна ефективност. Амбицията е да се инвестира в допълнителни мерки за опазване на околната среда и намаляване енергоемкостта на оборудването.

Атмосферен въздух

Следвайки нашите водещи принципи, ние си поставяме годишни цели за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването, като прилагаме най-добрите техники и практики. Все по-ниското ниво на замърсеност в района на завода - е резултат от продължаващото допълнително развитие и модернизация на производствения процес и стабилното функциониране на съоръжението за производство на сярна киселина и двете газоочистващи системи.

През последните години са предприети множество технически и организационни мерки да поддържаме висока степен на контрол на емисиите и минимизиране на всички изпускания на вредни вещества във въздуха и водите.

Аурубис България има изградена Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която функционира от 1999 г. и включва четири пункта за мониторинг. Във всичките четири пункта се извършва непрекъснат мониторинг на серен диоксид, като в един от тях се извършва мониторинг и на фини прахови частици.

Емисиите на SO2 (Kg/t) във въздуха, на тон продукция на мед, са намалели с 96 % от 2000 г. насам.

Праховите емисии (g/t), на тон продукция на мед, са намалели с 99,6 % от 2000 г. насам.

Основните стъпки в тази връзка са следните:
  • многобройни модернизации на двете линии на съоръжението за производство на сярна киселина (2001 - 2014 г.)
  • замяна на мазутните сушилни пещи с парни такива (2001 - 2002 г.)
  • първата (конвенционална) система за очистване на отпадъчни газове (2007 г.)
  • втората система за очистване на отпадъчни газове (2016).
Повърхностни води

През последните няколко години значително е подобрена ефективността на съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води. Изцяло са подновени канализационните мрежи за промишлени и битово-фекални отпадъчни води и е извършена частична реконструкция на дъждовно-дренажната канализация. Реконструирани са локалните пречиствателни съоръжения (маслено-водни сепаратори и утаители) и са изградени нови, с което е предотвратено постъпването на нефтопродукти в заустваните отпадъчни води.

За постигане на допълнителни подобрения по отношение на качеството на водите, през 2014 г. е открита нова пречиствателна станция за отпадъчните води от дъждовно-дренажната канализация. Проектният и капацитет е 250 м3/час., а инвестицията надхвърля 10 млн. лева. Чрез нови канализационни клонове, дъждовно-дренажните води от цялата промишлена територия се насочват към пречиствателната станция за третиране до постигане на параметрите за заустване. Буферните басейни за задържане на водното количество при проливни дъждове  са с общ обем от 46 500 м3. Технологията, проектът и оборудването са разработени от германската фирма „ЕnviroChemie”. Процесът е напълно автоматизиран. Софтуерът за управление е PCS-7, V8 на германската фирма „Siemens” и е внедрен от Групата по автоматизация на Аурубис България АД. Строителните дейности по проекта са реализирани от консорциум „ПОРТ Билд Инженеринг”, който е съставен изцяло от фирми от региона (Полистрой 21, Олопласт, Рейж, Транс Билд и Химгардсистем).

Ефективното използване на водните ресурси и намаляването на консумацията на вода е друга основна корпоративна цел, при изпълнението на която също се регистрира значително подобрение. Общата консумация на вода в Аурубис България през 2017 г. е намаляла с около 30% спрямо консумацията през 2003 г.

Емисиите на метали във водите (g/t), на тон продукция на мед, са намалели с 97% от 2000 г. насам.

Основните стъпки за намаляването им са както следва:

  • пускане в експлоатация на 2-ро и 3-то стъпало на пречиствателната станция за производствени отпадни води (2005 - 2006 г.)
  • реконструкция и модернизация на канализацията за производствени (кисели) отпадъчни води (2006-2008г.г.).
  • реконструкция и модернизация на канализациите за битово-фекални (2010-2011г.г.) и дъждовно-дренажни (2012-2015г.г.) отпадъчни води.
  • пускане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (2014 г.).